Văn hóa tại VN-J

Văn hóa VN-J được bắt đầu từ sự duy trì và tôn tạo những thành quả tốt đẹp của các thế hệ đi trước đến các giá trị hiện tại, được thực hiện hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

VN-J quan niệm nhân lực là chìa khóa dẫn đến thành công. Vì vậy, VN-J luôn tập trung tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty để tối đa hóa năng suất và hiệu quả làm việc.

Thông qua ý thức trách nhiệm, kỷ luật, nhiệt huyết sáng tạo với công việc, môi trường làm việc thân thiện, hợp tác, tương thân, tương ái của mỗi cán bộ nhân viên, sự quan tâm của bạn lãnh đạo, giá trị truyền thống nhân văn và hiện đại đã được kết tinh và hội tụ trong văn hóa VN-J